tools

דוחות ובקרה

בחלון זה, ניתן לראות דוח מרכז של כל הקבצים אשר שודרו בין אם כתקינים או שגויים, מתי שודרו, על ידי מי, אלו דוחות היזון חוזר התקבלו בעבורם ועוד.

בחלון זה אפשר גם "לתחקר רשומות". מדובר בטבלה של כלל הרשומות אשר שודרו וסטטוס שלהן. לדוגמא עובד ישראל ישראלי, שודרה בעבורו רשומה ורוצים לברר מה עלה בגורלה. בכלי זה יהיה תיעוד שלם לכל התהליך שהרשומה הזו עברה על כל קיטלוגיה עד לסטטוס הנוכחי.

בחלון זה אפשר גם לקבל דוח פרטני לעובד ובו יוצגו כל הרשומות השייכות לעובד עם הסטטוס הנוכחי.